Regulamin

  Regulamin serwisu Zalukaj.Film

  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem (dalej: Administrator) portalu Zalukaj.Film (dalej: Portal, Serwis, Wyszukiwarka) jest WEB LEADERS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Wincentego Janasa 4, 40-855 Katowice , KRS: 0000871398, NIP: 6342984273.
 2. Zalukaj.Film jest portalem będącym wyszukiwarką odnośników (linków, hiperłączy) do materiałów multimedialnych udostępnianych w sieci Internet przez osoby trzecie, a tym samym na swoich serwerach Administrator nie przechowuje ani nie udostępnia do pobierania lub strumieniowania żadnych treści. Korzystanie z treści odbywa się za pośrednictwem portali zewnętrznych, niezwiązanych w żaden sposób z Administratorem, każdorazowo na zasadach przewidzianych w regulaminie danego portalu zewnętrznego, co może wiązać się z uiszczeniem dodatkowej odpłatności ci na rzecz innego podmiotu.

  §2 PROCEDURA TWORZENIE KONTA W SERWISIE

 1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Portalu jest rejestracja konta, która odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym użytkownik wprowadza swój adres e-mail, który od tego momentu będzie także loginem do portalu, oraz hasło.
 2. Warunkiem zakończenia procesu rejestracji konta jest akceptacja przez użytkownika regulaminu Portalu, co równoznaczne jest z dostarczeniem go na trwałym nośniku. Aktualny regulamin dostępny jest pod adresem https://zalukaj.film/regulamin
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu konieczna jest aktywacja konta, która wiąże się z dokonaniem przez użytkownika jednorazowej opłaty, i która oznacza zgodę użytkownika na udzielenie natychmiastowego dostępu do Portalu.
 4. Aktywacja konta oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy i złożenia przez niego oświadczenia, że został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.
 5. W zakresie funkcjonalności nieobjętych rejestracją w Portalu, użytkownik, który nie dokonał w nim rejestracji i nie zalogował się na swoje konto, akceptuje treść niniejszego regulaminu poprzez samo korzystanie z Serwisu (browse-wrap agreement; umowa zawarta przez korzystanie z Serwisu).
 6. Użytkownik zakładając konto w Portalu oświadcza, że wszystkie dane podane w procesie rejestracji konta są prawdziwe, i że nie będzie korzystał z Portalu w sposób sprzeczny z prawem lub zapisami niniejszego regulaminu
 7. Rejestrując się i korzystając z Portalu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych Administratorowi danych osobowych, co szerzej opisane jest w dodatkowej nocie o danych osobowych.

  §3 KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. Zalukaj.Film jest wyszukiwarką treści multimedialnych, które udostępniane są na portalach zewnętrznych, niezwiązanych z Administratorem. Tym samym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, które można znaleźć z pomocą Wyszukiwarki – zarówno pod kątem ich jakości, bezpieczeństwa informatycznego i zgodności z prawem.
 2. Chcąc dochować najwyższej staranności Administrator udostępnia mechanizm zgłoszenia zaindeksowanych w Wyszukiwarce linków, które mogą naruszać prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, który został szczegółowo opisany w nocie dotyczącej praw autorskich.
 3. Administrator nie odpowiada za aktualność treści, do których odnośniki dostarczane są przez Wyszukiwarkę.
 4. Korzystanie z treści znajdujących się w serwisach zewnętrznych, do których odnośniki dostarcza Wyszukiwarka, może wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat, zgodnie z regulaminami tych serwisów zewnętrznych.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z witryn zewnętrznych, do których odnośniki można znaleźć w Wyszukiwarce.

  §4 PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Reklamacje związane z działaniem Portalu i korzystaniem z niego należy zgłaszać na adres podany w punkcie 1 niniejszego regulaminu lub mailowo na adres: [email protected]
 2. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przy czym termin ten może zostać przez Administratora wydłużony w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy rozpatrzenie reklamacji wymagało będzie podania przez użytkownika dodatkowych danych, lub będzie istniała potrzeba zebrania takich danych z innych źródeł.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana przez Administratora na podany przez użytkownika adres e-mail.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu, zastępując poprzednio obowiązujące regulaminy. Po każdorazowej jego zmianie Administrator zobowiązuje się informować zarejestrowanych użytkowników wysyłając wiadomość mailową na adres podany podczas rejestracji.
 2. Prawem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów powstałych na tle umowy łączącej Administratora i użytkownika, a także niniejszego regulaminu, jest prawo polskie.

  Nota dotycząca praw autorskich

 1. Administratorem (dalej: Administrator) portalu Zalukaj.Film (dalej: Portal, Serwis, Wyszukiwarka) jest WEB LEADERS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Wincentego Janasa 4, 40-855 Katowice , KRS: 0000871398, NIP: 6342984273.
 2. Zalukaj.Film jest portalem będącym wyszukiwarką odnośników (linków w, hiperłączy) do materiałów multimedialnych udostępnianych w sieci Internet przez osoby trzecie, a tym samym na swoich serwerach Administrator nie przechowuje ani nie udostępnia do pobierania lub strumieniowania żadnych treści.
 3. Chcąc jednak dochować najwyższej staranności, Administrator monitoruje dostępne w Wyszukiwarce treści pod kątem ewentualnych naruszeń praw autorskich i innych praw osób trzecich, a w przypadku wykrycia treści dopuszczających się wskazanych wyżej naruszeń, zobowiązuje się podjąć niezwłocznie odpowiednie kroki, włącznie z usunięciem z wyników wyszukiwania, zablokowaniem wskazanej treści dla użytkowników.
 4. Nadto Administrator udostępnia mechanizm zgłaszania treści, które mogą naruszać prawa autorskie lub prawa osób trzecich. W przypadku wykrycia takiego naruszenia, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: [email protected], a ten zobowiązuje się niezwłocznie zweryfikować zgłoszenie i podjąć odpowiednie kroki, włącznie z usunięciem z wyników wyszukiwania, zablokowaniem wskazanej treści.
 5. Mając jednak na uwadze, że w Wyszukiwarce indeksowane są linki do serwisów zewnętrznych, usunięcie ich z wyszukiwarki i zablokowanie wskazanej treści dla użytkowników Wyszukiwarki nie spowoduje ich zniknięcia z sieci. Aby do tego doprowadzić proszę kontaktować się bezpośrednio z firmą, na której serwerze znajduje się dana treść.